Sisehindamine

Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng. Selleks selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli arengukava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse kooli sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

Kooli sisehindamist tehakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.

Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.

Sisehindamise aruanne 2018 - 2021link opens on new page

Järva-Jaani Gümnaasiumi sisehindamine 2015-2017link opens on new page

Sisehindamise aruanne 2015link opens on new page

 

Avaldatud 09.05.2018. Viimati muudetud 25.09.2023.