Põhiväärtused

KOOLI MISSIOON

Oleme  avatud ja tolerantsed laste arenguks vajalike tingimuste loomisel ja nende rakendamisel.

KOOLI VISIOON

Meie omanäoline kool on rahvusliku vaimsuse ja kultuuri kandjaks, tagades kvaliteetse ning  võimetekohase hariduse igale lapsele.

VÄÄRTUSED

Usaldus– töötame pühendumuse ja vastutustundega, toetume õpetamisel kaasaegsetele õpetamisviisidele, oleme järjekindlad oma tegemistes ning turvalise õpikeskkonna loojad.

Koostöö ühise eesmärgi nimel töötades aitame kaasa õpilaste arengule, olles avatud, sõbralikud, sallivad ja üksteisest lugupidavad.

Ratsionaalsus otsime lahendusi, tagamaks eesmärkide saavutamise võimalikult säästlikul viisil. Suhtume positiivselt oma tööülesannetesse, oleme teadmishimulised, uuendusmeelsed ja loovad.

Tähelepanelikkus– märkame igaüht oma kõrval, mis võimaldab tegeleda nii andekate ja  kui ka nõrgemate õpilastega.

Avaldatud 19.04.2018. Viimati muudetud 08.05.2018.