Kaugõpe

Kontaktõpe toimub koolivaheajal 23. - 25. 04. 2024 vahemikus 09:00-15:00. Kuna 22.04 toimub eesti keele riigieksam, siis toimuvad konsultatsioonid teisipäev, kolmapäev ja neljapäev. Õpetajad lepivad Stuudiumi kaudu kokku, mis päeval keegi koolimajas on või teeb vajadusel veebi. 

Täpsem õppekorralduse struktuur lepitakse kokku õpetaja ja õpilase vahel. Tunniplaanlink opens on new page

Kaugõppe õppetöö toimub veebis. Selleks peab iga kaugõppe õpilane liitume õpilasena Järva-Jaani Gümnaasiumiga Stuudiumislink opens on new page. Probleemide korral palun võta ühendust Agnes Kaioga - agnes.kaio@jjaani.edu.ee

Kaugõppe tunniplaanlink opens on new page Avaldus ja arvestuskaart,link opens on new page kaugõppe kohustuslikud kursusedlink opens on new page

Järva-Jaani gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe juhis

 1.    Õppetöö:
  1.    Õppetöö toimub mittestatsionaarses õppes kursuste süsteemis (1 kursus=35h) ja kokku läbitakse 72 kursust. Kursuste tunnijaotusplaan on kirjeldatud gümnaasiumi õppekavas. Õppekava on leitav Järva-Jaani gümnaasiumi koduleheküljelt.
  2.    Õppetöö toimub mittestatsionaarses õppes esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti kella 17:00-20:00 veebi vahendusel (zoom, teams, meet). Kontaktõpe toimub oktoobri (23.10-265.10.2023), jaanuari (2.01.-4.01.2024), veebruari (26.02-28.02.2024), aprilli (22.04.-24.04.2024) ja juuni (10.06-12.06.2024) vaheajal esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti vahemikus 08:00-15:00. Täpsem õppekorralduse struktuur lepitakse kokku õpetaja ja õpilase vahel.
  3.    Õpilased registreerivad end õppeinfosüsteemi Stuudiumi kasutajaks.Stuudium on põhiline infokanal, kuhu õpetajad püstitavad ülesandeid ja annavad ülesannete kohta tagasisidet. Ühtlasi on võimalik õpilasel jälgida seal oma edasijõudmist õppetöös. Iseseisvate tööde esitamine toimub e-kirjade kaudu.
  4.    Hindamine toimub vastavalt Järva-Jaani gümnaasiumi hindamisjuhendile, mis on leitav kooli koduleheküljelt aadressiga www.jjaani.edu.ee.link opens on new page
 2.    Õpetajad ja õppeained:
  1.    Õpetaja Kaidi-Ly Välb (eesti keel, kirjandus, uurimiskursus) – esmaspäeviti;
  2.    Õpetaja Toomas Põldma (ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia) – esmaspäeviti;
  3.    Õpetaja   Sirly Pukk (bioloogia, looduse tundmine) - teisipäeviti;
  4.    Õpetaja Sigurd Fohs (inglise keel ) - teisipäeviti;
  5.    Õpetaja Agnes Kaio (matemaatika, füüsika) - kolmapäev;
  6.    Õpetaja Svetlana Varunina (vene keel) - teisipäeviti;
  7.    Õpetaja Katrin Helena Melder (kunsti ajalugu, muusika ajalugu, filosoofia, saksa keel) – kolmapäeviti;
  8.    Õpetaja Taivi Kivioja (inimeseõpetus) - kolmapäev
  9.   Õpetaja Sandra Lisbeth Villemson (keemia ) - teisipäev
  10.    Õpetajate kontaktandmed on leitavad kooli koduleheküljelt www.jjaanikool.eelink opens on new page.
 1.  Varasema õpingute ja töökogemuse rakendamise kord:
  1.  VÕTA rakendamine on võimalik ja toimub õppenõukogu otsuse alusel.

KOOLIKORRALDUS

 1.  Õpilasele on võimalik teha kursuste lõpetamise erigraafik.
 2.  Kui kursuse hinne jääb välja panemata mõjuvatel põhjustel (haigestumine, pereprobleemid, tööalased probleemid, majandusliku olukorraga seotud probleemid), esitab õpilane kirjaliku avalduse (paberkandjal või meili teel) kooli direktori nimele pikenduse saamiseks või individuaalõppekava määramiseks.
 3.  Kui kursuse hinne jääb ka pärast pikenduse saamist välja panemata, siis tuleb teha avaldus õppepuhkuse saamiseks kuni üks aasta. Õppepuhkuse ajal võib likvideerida olemasolevaid võlgnevusi.
 4.  Kaugõppeosakonnas õppimise ajal on lubatud võtta õppepuhkust üks kord kuni üks aasta kolme õppeaasta jooksul.
 5.  Kui õpilane ei osale õppetöös viis järjestikust  nädalat, võidakse ta arvata õpilaste nimekirjast välja ning sellest teavitatakse kirjalikult, kusjuures õpilane on kohustatud tagastama õpikud aineõpetajatele.
 6.  Iga kursuse algul annab aineõpetaja õpilasele  töökava paberkandjal, kus on märgitud konsultatsioonitundide teemad, kontrolltööde või arvestuste teemad ja ajad, millest õpilane on kohustatud kinni pidama.
 7.  Õppetöö kaugõppevormis toimub konsultatsioonitundides ja iseseisva tööna kursustepõhiselt. Kaugõppeosakonna lõpetajal peab olema läbitud 72  kursust kooliõppekavast.
 8.  Koolist laenutatud õpikud tuleb tagastada aineõpetajale õppeperioodi lõpuks, soovitavalt enne suvevaheajale minekut enne 5. juunit.

ÕPILASE ÕIGUSED

 1.  Õppetöös osalemiseks on õpilasel õigus tööandjalt taotleda koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 päeva kalendriaasta jooksul (keskmine töötasu 20 kalendripäeva eest)
 2.  Tasemekoolituse lõpetamiseks (eksamiperioodiks) antakse täiendavalt õppepuhkust  15 kalendripäeva (töötasu alammäär).
 3.  Erandkorras võib kursuse  lõpetamiseks taotleda aineeksami sooritamist, s.t iseseisva õppimise korral kogu õppematerjali kontrollimist eksamiga.
 4.  Õpilasel on õigus ja võimalus koostada koostöös klassijuhatajaga individuaalne plaan, lõpetamaks gümnaasiumi kursused kahe aastaga. See eeldab tõhust tööd ja aktiivset osalemist konsultatsioonitundides.
 5.  NB! Õpetajatege on võimalik kuupäevaliselt kokku leppida vastamise ajad, kuid ülesannete andmine ja konsultatsioonid toimuvad iganädalaselt, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 

Avaldatud 08.05.2018. Viimati muudetud 03.04.2024.