Meie koolist

Õpilasesindus

Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses (vt Dokumendid- koostöö huvigruppidega). 

Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilasesindus koguneb regulaarselt aulasse teisipäeviti pärast kolmandat tundi, et arutada olulisi küsimusi ja tegevusplaane.

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed

 

Sylvia Orro         XI klass

Ceithy Lagenõmm XI klass

Elen Pruuli         IX klass, õpilasesinduse president

Birgit Selge VII klass

Marta Maria Leis  VI klass

Kristin Jalakas     VI klass