Õppetöö

Kaugõpe

Kaugõppeosakonna töökorraldus 2018/2019. õppeaastal

ÜLDINFO

 1. Kaugõppeosakonna tööaeg  Järva- Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakonnas on esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti kella 17.00 - 20.30 ajavahemikul 3. septembrist 2018 kuni 7. juunini 2019.  
 2. Koolivaheajad kaugõppeosakonnas on 24.12 2018 - 06.01 2019  ja 22.04 2019 - 28.04 2019, suvine vaheaeg algab 10.06 2019. Juunikuu nädal on järelvastamiseks neile, kel on võlgnevusi.
 3. Põhikooli lõpueksamid: 03.06 2019  eesti keel, 10.06.2019 matemaatika ja 13.06 2016 valikeksam (V, B, Ke, F, G, A, Ü), millest tuleb anda teada 20. jaanuariks 2019
 4. Riigieksamitele registreerimiseks tuleb õpilasel end registreerida www.innove.ee riigieksamite infosüsteemis 20. jaanuariks 2019.

Riigieksamid 22.04 2019 eesti keel, 06.05 inglise keele kirjalik ja 07. – 10.05 2019 suuline; 24.05 2019 matemaatika.

Lisaks tuleb sooritada koolieksamina ühiskonnaõpetus ja uurimuslik töö kooli poolt juhendatuna (kokkulepe Silva Kärneriga tundides)

 

KOOLIKORRALDUS

 1. Õpilane osaleb konsultatsioonitundides vastavalt tunniplaanile.
 2. Järelvastamine ja võlgade likvideerimine KOKKULEPPEL ÕPETAJATEGA 22 - 28.10 2018, 24.02 - 26.02 2019 ja 03 -05.06 2019
 3. Õpilane registreerib kooli tuleku ja  koolist lahkumise aja nimekirja alusel, mis on kohalkäimise kontrolli aluseks.
 4. Õpilane on teadlik kursusehinnete väljapanekute tähtaegadest:

1 kursus: 31.05 2019

2 kursust: 20.01 2019ja 31.05 2019 (poolaasta hinded)

3 kursust: 24.11 2018, 02.03 2019, 31.05 2019

4 kursust: 02.11 2018, 20.01 2019, 29.03 2019, 31.05 2019

 1. Kui kursuse hinne jääb välja panemata mõjuvatel põhjustel      (haigestumine, pereprobleemid, tööalased probleemid, majandusliku olukorraga seotud probleemid), esitab õpilane kirjaliku avalduse (paberkandjal või meili teel) kooli direktori nimele pikenduse saamiseks või individuaalõppekava määramiseks.
 2.  Kui kursuse hinne jääb ka pärast pikenduse saamist välja panemata, siis tuleb teha avaldus õppepuhkuse saamiseks kuni üks aasta. Õppepuhkuse ajal võib likvideerida olemasolevaid võlgnevusi.
 3. Kaugõppeosakonnas õppimise ajal on lubatud võtta õppepuhkust üks kord kuni üks aasta kolme õppeaasta jooksul.
 4. Kui õpilane ei osale õppetöös viis järjestikust  nädalat, võidakse ta arvata õpilaste nimekirjast välja ning sellest teavitatakse kirjalikult, kusjuures õpilane on kohustatud tagastama õpikud aineõpetajatele.
 5. Iga kursuse algul annab aineõpetaja õpilasele  töökava paberkandjal, kus on märgitud konsultatsioonitundide teemad, kontrolltööde või arvestuste teemad ja ajad, millest õpilane on kohustatud kinni pidama.
 6. Õppetöö kaugõppevormis toimub konsultatsioonitundides ja iseseisva tööna kursustepõhiselt. Kaugõppeosakonna lõpetajal peab olema läbitud 72  kursust kooliõppekavast.
 7. Koolist laenutatud õpikud tuleb tagastada aineõpetajale õppeperioodi lõpuks, soovitavalt enne suvevaheajale minekut enne 10. juunit.

ÕPILASE ÕIGUSED

 1. Õppetöös osalemiseks on õpilasel õigus tööandjalt taotleda koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 päeva kalendriaasta jookul (keskmine töötasu 20 kalendripäeva eest)
 2. Tasemekoolituse lõpetamiseks (eksamiperioodiks) antakse täiendavalt õppepuhkust  15 kalendripäeva (töötasu alammäär).
 3. Erandkorras võib kursuse  lõpetamiseks taotleda aineeksami sooritamist, s.t iseseisva õppimise korral kogu õppematerjali kontrollimist eksamiga.
 4. Õpilasel on õigus ja võimalus koostada koostöös klassijuhatajaga individuaalne plaan, lõpetamaks gümnaasiumi kursused kahe aastaga. See eeldab tõhust tööd ja aktiivset osalemist konsultatasioonitundides.

Järva-Jaani Gümnaasiumi kaugõppe  tunniplaan  2018/2019

ESMASPÄEV

Põhikool

G1

G2

G3

 

 

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

17.00

Geograafia

Geograafia

Vene keel

Vene keel

17.30

Ajalugu

Ajalugu

Inglise  keel

Inglise  keel

18.00

Ühiskond

Ajalugu

Inglise keel

Inglise keel

18.30

Inglise keel

Inglise keel

Ajalugu

Ajalugu

19.00

Inglise keel

Inglise keel

Ajalugu

Ajalugu

19.30 – 20.00

Vene keel

Vene keel

Geograafia

Ühiskond

TEISIPÄEV

Põhikool

G1

G2

G3

 

 

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

17.00

 

Saksa keel

Matem

Matem

17.30

Kunst

Kunst

Matem

Matem

18.00

Muusika

Muusika

Füüsika

Füüsika

18.30

Matem

Matem

Psühhol/ Perekonnaõp

Psühhol/ Perekonnaõp

19.00

Matem

Matem

Psüühol/ Perekonnaõp

Psüühol/ Perekonnaõp

19.30-20.00

Füüsika

Füüsika

Uurimine

Uurimine

20.00-20.30

 

 

 

 

KOLMAPÄEV

Põhikool

G1

G2

G3

 

 

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

17.00

Bioloogia

 

Eesti keel

Eesti keel

17.30

Keemia

Keemia / Loodus

Eesti keel

Eesti keel

18.00

Keemia

Keemia

Kirjandus

Kirjandus

18.30

Eesti keel

Eesti keel

Bioloogia

Bioloogia

19.00

Eesti keel

Eesti keel

Bioloogia

Bioloogia

19.30-20.00

Kirjandus

Kirjandus

 

 

NB! Eesti keele ja kirjanduse tunnid toimuvad üle nädala, vahepealsel perioodil on  iseseisev töö suurem. Tunnid toimuvad iga kuu teisel ja neljandal nädalal ehk kalendri järgi paaritutel nädalatel. (septembris  37. ja 39. nädal)

Info Silva Kärnerilt, renraks [at] gmail.com, 5153638