Õppetöö korraldus eriolukorra ajal

Loomise kuupäev 13.04.2020

KÄSKKIRI

Järva-Jaani                                                                                         09.04.2020 nr 1.1-1/4

 

Õppetöö korraldus eriolukorra ajal

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 71 lg 2 p 10, Hädaolukorra seaduse § 31 lg 1, 3 ja
Vabariigi Valitsuse 13.03.2020 korraldus nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine“ punkti 1 alusel:

  1. Õppe korraldamine

1.1 I ja II kooliastme tunniplaani ei jälgita. III ja IV kooliastmes toimub õppetöö kombineeritud meetodil. Oskus- ja sotsiaalainetes tunniplaanilist õpet ei toimu. Reaalainetest matemaatikas toimub õppetöö võimalusel tunniplaani aluse.

1.2 Õpetajad sisestavad eKooli paralleelselt kaks kannet, millest üks tunnikirjeldusena ning teine koduse tööna. Reegel on, et nii koduse töö kui ka tunnikirjelduse juures peab olema ära määratud õpiväljund ja hindamise kriteerium, mis lihtsustab õpilase materjali omandamist. Tunnikirjeldus ja koduse töö sisu ei tohi omavahel erineda.

1.3 Võimalusel kasutatakse juba varasemalt valmis tehtud (tagasi kooli, e-koolikott, jt) õppevideoid õppetöö sujuvamaks läbiviimiseks. Samamoodi lisatakse õpetaja poolt valmistatud selgitavaid videoid,  töölehti ja toetavat kirjandust eKooli materjalide alajaotusesse.

  1. Hindamine

2.1 I ja II kooliastmes toimub oskus ja sotsiaalainetes õpilaste tagasisidestamine õpimapi põhimõttel. Selleks kogutakse kodustehtud tööd kokku ja hoiustatakse. Õpimapp esitatakse karantiini lõppedes. Õpetajad küsivad vastavalt vajadusele õpilase kodus tehtavast tööst pilte, et veenduda õpilase suutlikkuses teha kodustes tingimustes tööd.

2.2 III ja IV kooliaste lähtuvad ainepõhisest õppest, mille kohta võimalusel antakse tagasiside mitteeristavalt (arvestatud/mittearvestatud) koos sõnalise kommentaariga töö kohta. Kontrolltööde, tunnikontrollide läbiviimiseks kasutame nii e-keskkondasid kui ka paberile lahendamist. Viimasel puhul lahendavad õpilased ülesanded kodus valgele paberile, teevad sellest pildi ja saadavad õpetajale läbi eKooli või e-maili.

2.3 Puuduv töö märgitakse eKoolis tähisega „!“. Tegemist on meelde tuletava märgistusega, mis annab infot puudustega õppetöös, mille korral tuleks kontakteeruda õpetajaga individuaalselt täiendava abi saamiseks.

2.4 Kokkuvõttev hindamine toimub III trimestris mitteeristavalt (arvestatud/ mittearvestatud). Töö arvestamiseks peab olema üksik töö sooritatud vähemalt 50% ning kokku peavad olema esitatud kõik tööd 100%.

2.5 Täiendava õppetöö läbiviimise metoodika selgitatakse välja lähtuvalt eriolukorra kulminatsioonidest.

  1. Infovahetus

3.1 Info vahetus lastevanematega ja  õpilastega toimub läbi eKooli vestluste, e-kirjade, FB messengeri ja telefoni teel. Kõik õpetajate meiliaadressid on olemas Järva-Jaani Gümnaasiumi ja Peetri kooli koduleheküljel.

  1. Tugiteenuste tagamine

4.1 Erinevate ärevushäiretega ja psühholoogiliste küsimustega õpetajate ja õpilaste osas tegelevad psühholoog Heivi Mäekivi, sotsiaalpedagoog Greete Treial, Ireen Lehtmets kõikvõimalike infokanalite kaudu.

 

Järva-Jaani Gümnaasiumi ja Peetri Kooli direktori käskkirjaga mitte nõustumisel on isikul õigus esitada vaie kooli direktorile 30 päeva jooksul käskkirja allkirjastamise päevast või pöörduda Haldusmenetluse seaduse § 71 määratud tähtaja jooksul halduskohtusse.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Raigo Prants

Viimati muudetud 18.04.2020.